Agenda Algemene Ledenvergadering 27-9-2019

Agenda

  1. Opening.
  2. Verslag algemene ledenvergadering 21-1-2018 ( deze is destijds niet opgemaakt).
  3. Verslag kascommissie: Richard Reijniers en Thomas Verstraete.
  4. Verkiezing kascommissie 2019-2020.
  5. Financieel verslag.
  6. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar: L. Cuelenaere. Nieuw ( na algemene ledenvergadering van 2018 in bestuur gekomen) Marleen Steutel-de Rijcke en Peter de Vrieze.
  7. Aanmelding nieuwe bestuursleden, dit kan tot op de dag van de ledenvergadering. Melden bij R. Buzeijn via: rbuzeijn@hotmail.com 
  8. Voorstel contributieverhoging € 5,= per lid.
  9. Rondvraag.
  10. Sluiting.